Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

31.250'

Primær drift

-4.387'

Årets resultat

-3.538'

Aktiver

51.091'

Kortfristede aktiver

26.520'

Egenkapital

31.450'

Afkastningsgrad

-9 %

Soliditetsgrad

62 %

Likviditetsgrad

135 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
04.05.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat31.250.00028.216.000
Resultat af primær drift-4.387.000-2.809.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter35.000334.000
Finansieringsomkostninger-179.000-223.000
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-4.531.000-2.698.000
Resultat-3.538.000-2.118.000
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
04.05.2021
Kortfristede varebeholdninger5.113.0004.554.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.798.00011.491.000
Likvider11.609.0009.505.000
Kortfristede aktiver26.520.00025.550.000
Immaterielle aktiver og goodwill24.419.00021.295.000
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver152.000248.000
Langfristede aktiver24.571.00021.543.000
Aktiver51.091.00047.093.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
04.05.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital31.450.00024.988.000
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld02.296.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.633.0008.944.000
Kortfristede forpligtelser19.641.00019.809.000
Gældsforpligtelser19.641.00022.105.000
Forpligtelser19.641.00022.105.000
Passiver51.091.00047.093.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
04.05.2021
Afkastningsgrad -8,6 %-6,0 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -11,2 %-8,5 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -2.450,8 %-1.259,6 %
Soliditestgrad 61,6 %53,1 %
Likviditetsgrad 135,0 %129,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Praxis Forlag A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-16
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Praxis Forlag A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Hovedaktiviteten er forlagsvirksomhed. Produkterne bliver primært solgt i Danmark gennem webshop og til institutioner.