Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

186'

Primær drift
Na.
Årets resultat

143'

Aktiver

238'

Kortfristede aktiver

91.535

Egenkapital

183'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

77 %

Likviditetsgrad

167 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat185.901
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat185.901
Resultat143.353
Forslag til udbytte-140.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider91.535
Kortfristede aktiver91.535
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver126.715
Materielle aktiver20.000
Langfristede aktiver146.715
Aktiver238.250
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Forslag til udbytte140.000
Egenkapital183.353
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser54.897
Gældsforpligtelser54.897
Forpligtelser54.897
Passiver238.250
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 78,2 %
Payout-ratio 97,7 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 77,0 %
Likviditetsgrad 166,7 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:17.03.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 17. marts 2020 - 30. juni 2021 for Thor-Consult ApS.