Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

140'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-32.251

Aktiver

150'

Kortfristede aktiver

121'

Egenkapital

7.749

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

5 %

Likviditetsgrad

85 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat139.843
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter34
Finansieringsomkostninger-3.133
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat0
Resultat-32.251
Forslag til udbytte0
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 41.188
Likvider79.335
Kortfristede aktiver120.523
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver29.757
Langfristede aktiver29.757
Aktiver150.280
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Forslag til udbytte0
Egenkapital7.749
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser30.566
Kortfristede forpligtelser142.531
Gældsforpligtelser142.531
Forpligtelser142.531
Passiver150.280
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -416,2 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 5,2 %
Likviditetsgrad 84,6 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:27.02.2020- 31.12.2020(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 27. 02. 20 - 31. 12. 20 for PBML Media ApS under tvangsopløsning.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.