Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

3.221'

Primær drift

1.963'

Årets resultat

1.553'

Aktiver

2.078'

Kortfristede aktiver

2.041'

Egenkapital

1.955'

Afkastningsgrad

94 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.01.2022
2020
11.02.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.221.4791.733.932-254.851
Resultat af primær drift1.963.1450-255.771
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter38.05300
Finansieringsomkostninger-6.109-4.482-1.384
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat1.995.089879.466-257.155
Resultat1.552.801683.532-201.273
Forslag til udbytte-1.500.000-480.0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.01.2022
2020
11.02.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.463.558624.893150.328
Likvider577.422365.95467.149
Kortfristede aktiver2.040.980990.847217.477
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver37.07800
Langfristede aktiver37.07800
Aktiver2.078.058990.847217.477
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.01.2022
2020
11.02.2021
Forslag til udbytte1.500.000480.0000
Egenkapital1.955.060882.259198.727
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser122.998108.58818.750
Gældsforpligtelser122.998108.58818.750
Forpligtelser122.998108.58818.750
Passiver2.078.058990.847217.477
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.01.2022
2020
11.02.2021
Afkastningsgrad 94,5 %Na.-117,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 79,4 %77,5 %-101,3 %
Payout-ratio 96,6 %70,2 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 32.135,3 %Na.-18.480,6 %
Soliditestgrad 94,1 %89,0 %91,4 %
Likviditetsgrad 1.659,4 %912,5 %1.159,9 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for MW Compounders ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for MW Compounders ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at agere som investeringsrådgiver samt hermed beslægtet virksomhed.