Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

158'

Primær drift

126'

Årets resultat

30.407

Aktiver

2.523'

Kortfristede aktiver

124'

Egenkapital

649'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

26 %

Likviditetsgrad

7 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
30.06.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat157.92191.115-23.935
Resultat af primær drift125.93359.127-23.935
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter200
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger-26.556-21.199-652
Resultat før skat47.985-5.896-24.587
Resultat30.407-11.620-19.325
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
30.06.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 005.262
Likvider123.942173.37636.996
Kortfristede aktiver123.942173.37642.258
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver2.399.1772.431.165689.087
Langfristede aktiver2.399.1772.431.165689.087
Aktiver2.523.1192.604.541731.345
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
30.06.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital649.462619.055630.675
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser1.873.6571.985.486100.670
Gældsforpligtelser1.873.6571.985.486100.670
Forpligtelser1.873.6571.985.486100.670
Passiver2.523.1192.604.541731.345
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
30.06.2021
Afkastningsgrad 5,0 %2,3 %-3,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 4,7 %-1,9 %-3,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 25,7 %23,8 %86,2 %
Likviditetsgrad 6,6 %8,7 %42,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-21
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Stenstrup Boligudlejning ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.