Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-5.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

186'

Aktiver

10.688'

Kortfristede aktiver

543'

Egenkapital

10.596'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
07.09.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.000-5.000-5.000
Resultat af primær drift000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter16.57012.0500
Finansieringsomkostninger-2.618-4190
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat188.334-1.018.140610.929
Resultat186.354-1.019.691610.929
Forslag til udbytte-57.200-56.5000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
07.09.2020
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 540.897589.5440
Likvider1.70800
Kortfristede aktiver542.605589.5440
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver10.145.5409.966.15811.490.929
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver10.145.5409.966.15811.490.929
Aktiver10.688.14510.555.70211.490.929
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
07.09.2020
Forslag til udbytte57.20056.5000
Egenkapital10.596.09210.466.23811.485.929
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser92.05389.4645.000
Gældsforpligtelser92.05389.4645.000
Forpligtelser92.05389.4645.000
Passiver10.688.14510.555.70211.490.929
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.09.2021
2019
07.09.2020
Afkastningsgrad Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,8 %-9,7 %5,3 %
Payout-ratio 30,7 %-5,5 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,1 %99,2 %100,0 %
Likviditetsgrad 589,4 %659,0 %Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.06.2021- 31.05.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 06. 21 - 31. 05. 22 for J. Kofod Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.