Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-7.938

Primær drift

-7.938

Årets resultat

-10.988

Aktiver

70.177

Kortfristede aktiver

30.177

Egenkapital

61.128

Afkastningsgrad

-11 %

Soliditetsgrad

87 %

Likviditetsgrad

333 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.02.2022
2019
16.03.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.938-11.375-7.545
Resultat af primær drift-7.938-11.375-7.545
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 050.0000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-3.068-21-773
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-11.00638.604-8.318
Resultat-10.98838.604-6.488
Forslag til udbytte000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.02.2022
2019
16.03.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 30.17795.76955.814
Likvider000
Kortfristede aktiver30.17795.76955.814
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver40.00040.00040.000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver40.00040.00040.000
Aktiver70.177135.76995.814
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.02.2022
2019
16.03.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital61.12872.11633.512
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.9388.8757.545
Kortfristede forpligtelser9.04963.6538.318
Gældsforpligtelser9.04963.65362.302
Forpligtelser9.04963.65362.302
Passiver70.177135.76995.814
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.02.2022
2019
16.03.2021
Afkastningsgrad -11,3 %-8,4 %-7,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -18,0 %53,5 %-19,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -258,7 %-54.166,7 %-976,1 %
Soliditestgrad 87,1 %53,1 %35,0 %
Likviditetsgrad 333,5 %150,5 %671,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-19
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for M. Boie Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 19. januar 2023 Direktion Michæl Boie Jensen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for M. Boie Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i investering i datterselskaber og hermed beslægtet erhverv.