Copied

2021, DKK
10.02.2022
Bruttoresultat

116'

Primær drift

-42.506

Årets resultat

-47.506

Aktiver

159'

Kortfristede aktiver

110'

Egenkapital

-195'

Afkastningsgrad

-27 %

Soliditetsgrad

-122 %

Likviditetsgrad

31 %

Resultat
10.02.2022
Årsrapport
2021
10.02.2022
2019
15.07.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat115.975-33.860-4.650
Resultat af primær drift-42.506-182.998-4.650
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-5.000-6420
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-47.506-183.640-4.650
Resultat-47.506-183.640-3.627
Forslag til udbytte000
Aktiver
10.02.2022
Årsrapport
2021
10.02.2022
2019
15.07.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 32.05639.00041.023
Likvider77.6909700
Kortfristede aktiver109.74639.97041.023
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver49.53500
Langfristede aktiver49.53500
Aktiver159.28139.97041.023
Aktiver
10.02.2022
Passiver
10.02.2022
Årsrapport
2021
10.02.2022
2019
15.07.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital-194.773-147.26736.373
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser004.650
Kortfristede forpligtelser354.054187.2374.650
Gældsforpligtelser354.054187.2374.650
Forpligtelser354.054187.2374.650
Passiver159.28139.97041.023
Passiver
10.02.2022
Nøgletal
10.02.2022
Årsrapport
2021
10.02.2022
2019
15.07.2021
Afkastningsgrad -26,7 %-457,8 %-11,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 24,4 %124,7 %-10,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -850,1 %-28.504,4 %Na.
Soliditestgrad -122,3 %-368,4 %88,7 %
Likviditetsgrad 31,0 %21,3 %882,2 %
Resultat
10.02.2022
Gæld
10.02.2022
Årsrapport
10.02.2022
Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 10.02.2022)
Beretning
10.02.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-18
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for VJ Multiservice APS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.