Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

963'

Primær drift

-49.319

Årets resultat

-46.405

Aktiver

206'

Kortfristede aktiver

197'

Egenkapital

-72.804

Afkastningsgrad

-24 %

Soliditetsgrad

-35 %

Likviditetsgrad

71 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2019
17.05.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat963.343648.001389.393
Resultat af primær drift-49.319-158.93942.321
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter24600
Finansieringsomkostninger-7.739-2.970-1.425
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-56.812-161.90940.896
Resultat-46.405-127.21230.813
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2019
17.05.2021
Kortfristede varebeholdninger20.00020.00020.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 176.66353.70547.959
Likvider042.356222.209
Kortfristede aktiver196.663116.061290.168
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver9.33323.33351.333
Langfristede aktiver9.33323.33351.333
Aktiver205.996139.394341.501
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2019
17.05.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital-72.804-26.399100.813
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser94.77053.38047.227
Kortfristede forpligtelser278.800165.793240.688
Gældsforpligtelser278.800165.793240.688
Forpligtelser278.800165.793240.688
Passiver205.996139.394341.501
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2019
17.05.2021
Afkastningsgrad -23,9 %-114,0 %12,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 63,7 %481,9 %30,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -637,3 %-5.351,5 %2.969,9 %
Soliditestgrad -35,3 %-18,9 %29,5 %
Likviditetsgrad 70,5 %70,0 %120,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Hougård El & Teknik ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Hougård El & Teknik ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet består i at drive el-installatørvirksomhed.