Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-37.063

Primær drift

-37.063

Årets resultat

1.924'

Aktiver

11.132'

Kortfristede aktiver

6.026'

Egenkapital

11.128'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.05.2022
2020
14.04.2021
2019
03.04.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-37.063-8.500-4.500-6.500
Resultat af primær drift-37.063-8.500-4.500-6.500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger-39.396-26.715-1350
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat1.923.5413.966.5204.995.365-6.500
Resultat1.923.5413.966.5204.995.365-6.500
Forslag til udbytte-1.000.000-57.200-56.5000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.05.2022
2020
14.04.2021
2019
03.04.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 95.10495.10400
Likvider5.930.6224.664.281855.9950
Kortfristede aktiver6.025.7264.759.385855.9950
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver5.106.2985.106.2985.106.2984.962.298
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver5.106.2985.106.2985.106.2984.962.298
Aktiver11.132.0249.865.6835.962.2934.962.298
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.05.2022
2020
14.04.2021
2019
03.04.2020
Forslag til udbytte1.000.00057.20056.5000
Egenkapital11.127.5249.861.1835.951.1634.955.798
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.5004.5004.5004.500
Kortfristede forpligtelser4.5004.50011.1306.500
Gældsforpligtelser4.5004.50011.1306.500
Forpligtelser4.5004.50011.1306.500
Passiver11.132.0249.865.6835.962.2934.962.298
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.05.2022
2020
14.04.2021
2019
03.04.2020
Afkastningsgrad -0,3 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 17,3 %40,2 %83,9 %-0,1 %
Payout-ratio 52,0 %1,4 %1,1 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -94,1 %-31,8 %-3.333,3 %Na.
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %99,8 %99,9 %
Likviditetsgrad 133.905,0 %105.764,1 %7.690,9 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for LGN Holding af 2019 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for LGN Holding af 2019 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten består af at eje kapitalandele i andre selskaber.