Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-6.251

Primær drift

-6.251

Årets resultat

530'

Aktiver

1.055'

Kortfristede aktiver

134'

Egenkapital

694'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

66 %

Likviditetsgrad

37 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.06.2022
2020
11.03.2021
2019
17.02.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.251-6.253-6.251-6.250
Resultat af primær drift-6.251-6.253-6.251-6.250
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger-6.236-19-1170
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat527.637-667.110487.8398.898
Resultat530.244-665.626488.95710.284
Forslag til udbytte-58.9000-56.500-55.300
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.06.2022
2020
11.03.2021
2019
17.02.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 41.979119.185221.3866.600
Likvider92.39831625.0680
Kortfristede aktiver134.377119.501246.4546.600
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver920.267280.143900.981456.774
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver920.267280.143900.981456.774
Aktiver1.054.644399.6441.147.435463.374
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.06.2022
2020
11.03.2021
2019
17.02.2020
Forslag til udbytte58.900056.50055.300
Egenkapital693.685163.441885.567451.910
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000
Kortfristede forpligtelser360.959236.203261.86811.464
Gældsforpligtelser360.959236.203261.86811.464
Forpligtelser360.959236.203261.86811.464
Passiver1.054.644399.6441.147.435463.374
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.06.2022
2020
11.03.2021
2019
17.02.2020
Afkastningsgrad -0,6 %-1,6 %-0,5 %-1,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 76,4 %-407,3 %55,2 %2,3 %
Payout-ratio 11,1 %Na.11,6 %537,7 %
Gældsdæknings-nøgletal -100,2 %-32.910,5 %-5.342,7 %Na.
Soliditestgrad 65,8 %40,9 %77,2 %97,5 %
Likviditetsgrad 37,2 %50,6 %94,1 %57,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for SBMikkelsen Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der har ikke været usikkerhed ved indregning eller måling.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for SBMikkelsen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed.