Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

11.882

Primær drift
Na.
Årets resultat

8.568

Aktiver

51.117

Kortfristede aktiver

51.117

Egenkapital

48.568

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
06.07.2021
2019
01.09.2020
Nettoomsætning55.00077.551
Bruttoresultat11.88200
Resultat af primær drift04.226-944
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger-87200
Resultat før skat11.0104.226-944
Resultat8.5684.226-944
Forslag til udbytte000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
06.07.2021
2019
01.09.2020
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.06300
Likvider48.05440.00040.000
Kortfristede aktiver51.11740.00040.000
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver51.11740.00040.000
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
06.07.2021
2019
01.09.2020
Forslag til udbytte000
Egenkapital48.56840.00040.000
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser2.54900
Gældsforpligtelser2.54900
Forpligtelser2.54900
Passiver51.11740.00040.000
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
06.07.2021
2019
01.09.2020
Afkastningsgrad Na.10,6 %-2,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.7,7 %-1,2 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 17,6 %10,6 %-2,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 95,0 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 2.005,4 %Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning Revisorbistand Ledelsen skal oplyse, at følgende regnskabsvirksomhed har ydet assistance ved udarbejdelse af Årsrapporten: Årsregnskabet ApS
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Årestrup Design ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed med service og salg af digitale ydelser, online markedsføring og software support, herunder relateret til online handel.