Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-5.937

Primær drift

-5.937

Årets resultat

113'

Aktiver

268'

Kortfristede aktiver

942

Egenkapital

137'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

51 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.01.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.937-6.920
Resultat af primær drift-5.937-6.920
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-6.493-8.434
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat112.570-15.354
Resultat112.570-15.354
Forslag til udbytte-97.2160
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.01.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider9420
Kortfristede aktiver9420
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver267.500200.000
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver267.500200.000
Aktiver268.442200.000
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.01.2021
Forslag til udbytte97.2160
Egenkapital137.21624.646
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser131.226175.354
Gældsforpligtelser131.226175.354
Forpligtelser131.226175.354
Passiver268.442200.000
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.01.2021
Afkastningsgrad -2,2 %-3,5 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 82,0 %-62,3 %
Payout-ratio 86,4 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -91,4 %-82,0 %
Soliditestgrad 51,1 %12,3 %
Likviditetsgrad 0,7 %Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for FrandsenTeknik Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten aflægges i danske kroner. Årsrapporten omfatter selskabets første regnskabsår, hvorfor der ikke er medtaget sammenligningstal.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:1. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ingen pantsætninger elller sikkerhedstillelser.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for FrandsenTeknik Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten i selskabet består af investeringer.