Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

226'

Årets resultat

156'

Aktiver

2.581'

Kortfristede aktiver

2.574'

Egenkapital

1.365'

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

212 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.04.2022
2020
19.02.2021
2019
02.06.2020
Nettoomsætning595.402
Resultat af primær drift225.869521.790770.072199.537
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter1.71638200
Finansieringsomkostninger-27.119000
Andre finansielle omkostninger0-6.914-4.425362
Resultat før skat0515.258765.285199.753
Resultat156.299401.903603.523199.753
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.04.2022
2020
19.02.2021
2019
02.06.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.042.6811.176.751534.643242.317
Likvider531.308818.292979.650135.561
Kortfristede aktiver2.573.9891.995.0431.514.293377.878
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver7.500000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver7.500000
Aktiver2.581.4891.995.0431.514.293377.878
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.04.2022
2020
19.02.2021
2019
02.06.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital1.365.4811.209.181807.279249.753
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser522.088687.088543.938128.125
Kortfristede forpligtelser1.216.008785.862707.014128.125
Gældsforpligtelser1.216.008785.862707.014128.125
Forpligtelser1.216.008785.862707.014128.125
Passiver2.581.4891.995.0431.514.293377.878
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.04.2022
2020
19.02.2021
2019
02.06.2020
Afkastningsgrad 8,7 %26,2 %50,9 %52,8 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.33,5 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 11,4 %33,2 %74,8 %80,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 832,9 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 52,9 %60,6 %53,3 %66,1 %
Likviditetsgrad 211,7 %253,9 %214,2 %294,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for CNS Event ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.