Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-4.425

Primær drift
Na.
Årets resultat

70.561

Aktiver

126'

Kortfristede aktiver

793

Egenkapital

121'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

18 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
07.10.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-4.425-3.280-8.825
Resultat af primær drift000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger-14-392-1.346
Resultat før skat000
Resultat70.56171.32864.829
Forslag til udbytte-70.000-70.000-55.300
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
07.10.2020
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider79323210.483
Kortfristede aktiver79323210.483
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver125.000125.000125.000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver125.000125.000125.000
Aktiver125.793125.232135.483
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
07.10.2020
Forslag til udbytte70.00070.00055.300
Egenkapital121.418120.857104.829
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.3754.3754.375
Kortfristede forpligtelser4.3754.37530.654
Gældsforpligtelser4.3754.37530.654
Forpligtelser4.3754.37530.654
Passiver125.793125.232135.483
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
07.10.2020
Afkastningsgrad Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 58,1 %59,0 %61,8 %
Payout-ratio 99,2 %98,1 %85,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 96,5 %96,5 %77,4 %
Likviditetsgrad 18,1 %5,3 %34,2 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret fra sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 05. 2021 - 30. 04. 2022 for Hentschel Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterHovedaktiviteten består i at drive holdingvirksomhed.