Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

3.199'

Primær drift

368'

Årets resultat

145'

Aktiver

8.950'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

2.679'

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

30 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.04.2022
2020
01.04.2021
2019
24.04.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.198.5234.516.1143.187.0652.588.380
Resultat af primær drift368.2481.190.659734.665365.042
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger-209.055-320.175-256.294-264.341
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat159.193870.484478.371100.701
Resultat144.987678.434370.54064.235
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.04.2022
2020
01.04.2021
2019
24.04.2020
Kortfristede varebeholdninger792.523827.820594.120486.415
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 835.3231.921.274339.222288.044
Likvider6.31447.93822.7760
Kortfristede aktiver0000
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver7.316.0907.551.9596.482.8106.531.072
Langfristede aktiver7.316.0907.551.9596.482.8106.531.072
Aktiver8.950.25010.348.9917.438.9287.305.531
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.04.2022
2020
01.04.2021
2019
24.04.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital2.679.1372.648.5501.970.1161.599.576
Hensatte forpligtelser504.174512.198495.774495.985
Langfristet gæld til banker00347.925479.024
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser184.405353.405112.730234.069
Kortfristede forpligtelser1.570.3012.769.7351.919.8031.610.931
Gældsforpligtelser5.766.9397.188.2434.973.0385.209.970
Forpligtelser5.766.9397.188.2434.973.0385.209.970
Passiver8.950.25010.348.9917.438.9287.305.531
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.04.2022
2020
01.04.2021
2019
24.04.2020
Afkastningsgrad 4,1 %11,5 %9,9 %5,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,4 %25,6 %18,8 %4,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 176,1 %371,9 %286,6 %138,1 %
Soliditestgrad 29,9 %25,6 %26,5 %21,9 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Rolfsted Vinduer ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om eventualaktiver:Eventualaktiver Ingen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Rolfsted Vinduer ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er produktion af vinduer og døre.