Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

1.061'

Primær drift
Na.
Årets resultat

129'

Aktiver

451'

Kortfristede aktiver

451'

Egenkapital

239'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

213 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
11.09.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.061.316896.4621.020.579
Resultat af primær drift000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-2.314-1.678-2.234
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat165.279191.037237.938
Resultat128.869148.742184.971
Forslag til udbytte-114.400-113.000-110.600
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
11.09.2020
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 127.328227.500223.438
Likvider323.978233.557157.695
Kortfristede aktiver451.306461.057381.133
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver451.306461.057381.133
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
11.09.2020
Forslag til udbytte114.400113.000110.600
Egenkapital238.984223.114184.972
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.544489539
Kortfristede forpligtelser212.322237.943196.161
Gældsforpligtelser212.322237.943196.161
Forpligtelser212.322237.943196.161
Passiver451.306461.057381.133
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
11.09.2020
Afkastningsgrad Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 53,9 %66,7 %100,0 %
Payout-ratio 88,8 %76,0 %59,8 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 53,0 %48,4 %48,5 %
Likviditetsgrad 212,6 %193,8 %194,3 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Ledelsespåtegning:Vi har dags dato aflagt årsrapport for JRK Consult ApS for regnskabsåret 2021/22. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabetsaktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisenderedegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Ledelsen anser betingelserne for at fravælge revision for opfyldte. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter består af konsulentbistand vedørende informationsteknologi.