Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

136'

Primær drift
Na.
Årets resultat

23.371

Aktiver

3.477'

Kortfristede aktiver

15.822

Egenkapital

96.186

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

3 %

Likviditetsgrad

2 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
03.11.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat136.356129.077
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-106.407-131.896
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat29.949-2.819
Resultat23.371-2.185
Forslag til udbytte00
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
03.11.2020
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.24216.563
Likvider4.58083.126
Kortfristede aktiver15.82299.689
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver3.461.6552.446.860
Langfristede aktiver3.461.6552.446.860
Aktiver3.477.4772.546.549
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
03.11.2020
Forslag til udbytte00
Egenkapital96.18672.815
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker1.620.2561.308.984
Anden langfristet gæld928.6761.000.676
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.95940.533
Kortfristede forpligtelser823.163164.074
Gældsforpligtelser3.381.2912.473.734
Forpligtelser3.381.2912.473.734
Passiver3.477.4772.546.549
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
03.11.2020
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 24,3 %-3,0 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 2,8 %2,9 %
Likviditetsgrad 1,9 %60,8 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 20 - 30. 06. 21 for Dybvad Ejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at besidde og udleje ejendomme.