Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

2.419'

Primær drift

187'

Årets resultat

136'

Aktiver

1.514'

Kortfristede aktiver

1.272'

Egenkapital

688'

Afkastningsgrad

12 %

Soliditetsgrad

45 %

Likviditetsgrad

160 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
22.09.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.418.6852.660.2861.907.875
Resultat af primær drift186.624327.045335.273
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-10.866-5.874-7.760
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat175.758321.171327.513
Resultat136.006250.444251.898
Forslag til udbytte-57.20000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
22.09.2020
Kortfristede varebeholdninger104.87055.73548.575
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 943.136962.815485.080
Likvider223.999104.340291.302
Kortfristede aktiver1.272.0051.122.890824.957
Immaterielle aktiver og goodwill151.429189.286227.143
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver90.499144.966199.433
Langfristede aktiver241.928334.252426.576
Aktiver1.513.9331.457.1421.251.533
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
22.09.2020
Forslag til udbytte57.20000
Egenkapital688.348552.342301.898
Hensatte forpligtelser31.17022.2846.909
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser252.09961.592169.091
Kortfristede forpligtelser794.415882.516906.442
Gældsforpligtelser794.415882.516942.726
Forpligtelser794.415882.516942.726
Passiver1.513.9331.457.1421.251.533
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
22.09.2020
Afkastningsgrad 12,3 %22,4 %26,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 19,8 %45,3 %83,4 %
Payout-ratio 42,1 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.717,5 %5.567,7 %4.320,5 %
Soliditestgrad 45,5 %37,9 %24,1 %
Likviditetsgrad 160,1 %127,2 %91,0 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Karup Malerfirma ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lind, den 21. september 2022 Direktion Simon Ib Hvid Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Karup Malerfirma ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i malervirksomhed og handel.