Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.581'

Primær drift

723'

Årets resultat

553'

Aktiver

2.952'

Kortfristede aktiver

2.826'

Egenkapital

797'

Afkastningsgrad

24 %

Soliditetsgrad

27 %

Likviditetsgrad

131 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
15.03.2022
2020
25.03.2021
2019
11.05.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.581.1281.084.6401.586.9130
Resultat af primær drift722.616231.726472.969135.210
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0002.013
Finansieringsomkostninger-13.273-19.979-30.708-2.220
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat723.084211.747442.261135.003
Resultat553.492155.601340.909104.122
Forslag til udbytte00080.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
15.03.2022
2020
25.03.2021
2019
11.05.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.825.9813.012.5983.236.795646.354
Likvider0932.4298.8472.417
Kortfristede aktiver2.825.9813.945.0273.245.642648.771
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver125.691157.828123.55177.496
Langfristede aktiver125.691157.828123.55177.496
Aktiver2.951.6724.102.8553.369.193726.267
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
15.03.2022
2020
25.03.2021
2019
11.05.2020
Forslag til udbytte000-80.000
Egenkapital797.124570.633415.03274.122
Hensatte forpligtelser04.2003.0003.000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.071.2543.064.6242.493.049465.911
Kortfristede forpligtelser2.154.5483.528.0222.951.161649.145
Gældsforpligtelser2.154.5483.528.0222.951.161649.145
Forpligtelser2.154.5483.528.0222.951.161649.145
Passiver2.951.6724.102.8553.369.193726.267
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
15.03.2022
2020
25.03.2021
2019
11.05.2020
Afkastningsgrad 24,5 %5,6 %14,0 %18,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 69,4 %27,3 %82,1 %140,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.-76,8 %
Gældsdæknings-nøgletal 5.444,3 %1.159,8 %1.540,2 %6.090,5 %
Soliditestgrad 27,0 %13,9 %12,3 %10,2 %
Likviditetsgrad 131,2 %111,8 %110,0 %99,9 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-05
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Biokilde ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.