Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

1.159'

Primær drift
Na.
Årets resultat

828'

Aktiver

2.499'

Kortfristede aktiver

384'

Egenkapital

1.157'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

46 %

Likviditetsgrad

29 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
17.12.2020
2018
13.12.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.159.024209.391474.788
Resultat af primær drift0170.880398.884
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter9.4489.1661.683
Finansieringsomkostninger-76.355-99.933-118.437
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat1.058.73580.113282.130
Resultat827.84661.377217.463
Forslag til udbytte-1.100.00000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
17.12.2020
2018
13.12.2019
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 383.671352.803203.674
Likvider00148.896
Kortfristede aktiver383.671352.803352.570
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver2.115.2223.476.4903.082.865
Langfristede aktiver2.115.2223.476.4903.082.865
Aktiver2.498.8933.829.2933.435.435
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
17.12.2020
2018
13.12.2019
Forslag til udbytte1.100.00000
Egenkapital1.156.686328.840267.463
Hensatte forpligtelser10.86819.9118.809
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser149.67525.00071.691
Kortfristede forpligtelser1.331.3393.480.5423.159.163
Gældsforpligtelser1.331.3393.480.5423.159.163
Forpligtelser1.331.3393.480.5423.159.163
Passiver2.498.8933.829.2933.435.435
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
17.12.2020
2018
13.12.2019
Afkastningsgrad Na.4,5 %11,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 71,6 %18,7 %81,3 %
Payout-ratio 132,9 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.171,0 %336,8 %
Soliditestgrad 46,3 %8,6 %7,8 %
Likviditetsgrad 28,8 %10,1 %11,2 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 20 - 30. 06. 21 for Spørringvej ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at drive virksomhed med udlejning og salg af fast ejendom, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.