Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

375

Primær drift

375

Årets resultat

201

Aktiver

23.481

Kortfristede aktiver

23.481

Egenkapital

23.481

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
25.10.2021
2019
26.11.2020
2018
10.12.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat375-28.39400
Resultat af primær drift375-28.39400
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter02.2071.4410
Finansieringsomkostninger-174-109-127-20
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat201-26.29600
Resultat201-26.296-33.89633.472
Forslag til udbytte0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
25.10.2021
2019
26.11.2020
2018
10.12.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.48811.42337.58188.896
Likvider18.99315.85716.12013.453
Kortfristede aktiver23.48127.28053.701102.349
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver0000
Aktiver23.48127.28053.701102.349
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
25.10.2021
2019
26.11.2020
2018
10.12.2019
Forslag til udbytte0000
Egenkapital23.48123.28049.57683.472
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000
Kortfristede forpligtelser04.0004.12518.877
Gældsforpligtelser04.0004.12518.877
Forpligtelser04.0004.12518.877
Passiver23.48127.28053.701102.349
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
25.10.2021
2019
26.11.2020
2018
10.12.2019
Afkastningsgrad 1,6 %-104,1 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,9 %-113,0 %-68,4 %40,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 215,5 %-26.049,5 %Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %85,3 %92,3 %81,6 %
Likviditetsgrad Na.682,0 %1.301,8 %542,2 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-23
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for Nygård Byg & Anlæg ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.