Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

237'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

223'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.04.2022
2020
27.05.2021
2019
01.09.2020
2018
31.05.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat0-4.775-4.375-3.675-4.375
Resultat af primær drift0-4.775-4.375-3.675-4.375
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger0-107000
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat0-4.882-4.375-3.675-62.491
Resultat0-4.882-4.375-3.675-62.491
Forslag til udbytte00000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.04.2022
2020
27.05.2021
2019
01.09.2020
2018
31.05.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000
Likvider00000
Kortfristede aktiver00000
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver236.521236.521236.521236.521236.521
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver236.521236.521236.521236.521236.521
Aktiver236.521236.521236.521236.521236.521
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.04.2022
2020
27.05.2021
2019
01.09.2020
2018
31.05.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital222.889222.889224.096228.471232.146
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser13.63213.63212.4258.0504.375
Gældsforpligtelser13.63213.63212.4258.0504.375
Forpligtelser13.63213.63212.4258.0504.375
Passiver236.521236.521236.521236.521236.521
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.04.2022
2020
27.05.2021
2019
01.09.2020
2018
31.05.2019
Afkastningsgrad Na.-2,0 %-1,8 %-1,6 %-1,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.-2,2 %-2,0 %-1,6 %-26,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.-4.462,6 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 94,2 %94,2 %94,7 %96,6 %98,2 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:0
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Out Of Balance ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.