Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-7.242

Primær drift
Na.
Årets resultat

-7.269

Aktiver

99.966

Kortfristede aktiver

99.966

Egenkapital

59.894

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

60 %

Likviditetsgrad

249 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.09.2021
2018
30.12.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.24240.2870
Resultat af primær drift00-17.950
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-2700
Andre finansielle omkostninger00-268
Resultat før skat-7.26940.287-18.218
Resultat-7.26931.481-14.318
Forslag til udbytte000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.09.2021
2018
30.12.2019
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 91.88191.881149.893
Likvider8.08515.3532.854
Kortfristede aktiver99.966107.234152.747
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver99.966107.234152.747
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.09.2021
2018
30.12.2019
Forslag til udbytte000
Egenkapital59.89467.16335.682
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.00067.000
Kortfristede forpligtelser40.07240.0710
Gældsforpligtelser40.07240.071117.065
Forpligtelser40.07240.071117.065
Passiver99.966107.234152.747
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.09.2021
2018
30.12.2019
Afkastningsgrad Na.Na.-11,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -12,1 %46,9 %-40,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 59,9 %62,6 %23,4 %
Likviditetsgrad 249,5 %267,6 %Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Blue Technology ApS under tvangsopløsning for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Beretning
25.11.2021
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Blue Technology ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet består i at udvikle zero emission maritime transport.