Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.419'

Primær drift

98.904

Årets resultat

73.068

Aktiver

937'

Kortfristede aktiver

911'

Egenkapital

89.953

Afkastningsgrad

11 %

Soliditetsgrad

10 %

Likviditetsgrad

108 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
28.04.2022
2019
27.04.2021
2018
27.04.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.418.9201.488.1351.300.1421.177.461
Resultat af primær drift98.904106.728204.313-333.036
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter12000
Finansieringsomkostninger-5.113-3.804-5.657-6.389
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat93.803102.924198.656-339.425
Resultat73.06879.472153.936-266.523
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
28.04.2022
2019
27.04.2021
2018
27.04.2020
Kortfristede varebeholdninger431.785345.758281.729223.511
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 255.165162.617106.606141.696
Likvider223.792180.987176.94374.030
Kortfristede aktiver910.742689.362565.278439.237
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver25.86051.72077.580103.440
Langfristede aktiver25.86051.72077.580103.440
Aktiver936.602741.082642.858542.677
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
28.04.2022
2019
27.04.2021
2018
27.04.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital89.95316.885-62.587-216.523
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser21.54881.00036.28458.466
Kortfristede forpligtelser846.649724.197705.445759.200
Gældsforpligtelser846.649724.197705.445759.200
Forpligtelser846.649724.197705.445759.200
Passiver936.602741.082642.858542.677
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
28.04.2022
2019
27.04.2021
2018
27.04.2020
Afkastningsgrad 10,6 %14,4 %31,8 %-61,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 81,2 %470,7 %-246,0 %123,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.934,4 %2.805,7 %3.611,7 %-5.212,6 %
Soliditestgrad 9,6 %2,3 %-9,7 %-39,9 %
Likviditetsgrad 107,6 %95,2 %80,1 %57,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.12.2021- 30.11.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-21
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-12-2021 - 30-11-2022 for Service Centeret Anno 2018 ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-11-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-12-2021 - 30-11-2022. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nykøbing Sj, den 21-04-2023 Direktion Mikkel Viggo Svendsgård Larsen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-12-2021 - 30-11-2022 for Service Centeret Anno 2018 ApS.