Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.127'

Primær drift

-126'

Årets resultat

-142'

Aktiver

2.541'

Kortfristede aktiver

840'

Egenkapital

1.022'

Afkastningsgrad

-5 %

Soliditetsgrad

40 %

Likviditetsgrad

89 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
26.05.2021
2019
01.04.2020
2018
28.05.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.127.0161.372.1771.394.804546.976136.730
Resultat af primær drift-126.406314.629665.177160.631-258.386
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00002
Finansieringsomkostninger-48.147-50.216-22.419-9.344-10.554
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-174.553264.413642.758151.287-268.938
Resultat-141.753204.505504.234116.787-210.158
Forslag til udbytte0-60.000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
26.05.2021
2019
01.04.2020
2018
28.05.2019
Kortfristede varebeholdninger35.00015.00010.00010.0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 738.3401.281.5641.039.793351.817121.030
Likvider66.4608.672374.93649.605159.729
Kortfristede aktiver839.8001.305.2361.424.729411.422280.759
Immaterielle aktiver og goodwill226.745241.861256.977272.093287.209
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver1.474.0581.323.8361.476.775230.890165.529
Langfristede aktiver1.700.8031.565.6971.733.752502.983452.738
Aktiver2.540.6032.870.9333.158.481914.405733.497
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
26.05.2021
2019
01.04.2020
2018
28.05.2019
Forslag til udbytte060.000000
Egenkapital1.022.3061.224.0591.019.554515.320398.533
Hensatte forpligtelser104.200137.000124.70068.50034.000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00016.8750
Leverandører af varer og tjenesteydelser427.567785.785941.636297.693279.937
Kortfristede forpligtelser940.6061.088.8071.408.977313.709300.964
Gældsforpligtelser1.414.0971.509.8742.014.227330.584300.964
Forpligtelser1.414.0971.509.8742.014.227330.584300.964
Passiver2.540.6032.870.9333.158.481914.405733.497
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
26.05.2021
2019
01.04.2020
2018
28.05.2019
Afkastningsgrad -5,0 %11,0 %21,1 %17,6 %-35,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -13,9 %16,7 %49,5 %22,7 %-52,7 %
Payout-ratio Na.29,3 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -262,5 %626,6 %2.967,0 %1.719,1 %-2.448,2 %
Soliditestgrad 40,2 %42,6 %32,3 %56,4 %54,3 %
Likviditetsgrad 89,3 %119,9 %101,1 %131,1 %93,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:680 Pantsætning og sikkerhedsstillelse Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2022 for Wollesen Byg A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Årsregnskabet er ikke revideret, og selskabet opfylder betingelserne herfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.