Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-31.953

Primær drift
Na.
Årets resultat

196'

Aktiver

2.300'

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

948'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

41 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.04.2022
2020
20.04.2021
2019
18.06.2020
2018
27.05.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-31.953-60.159-31.21500
Resultat af primær drift000-11.3300
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger00000
Andre finansielle omkostninger-45.873-25.807-43.520-56.739-25.586
Resultat før skat000211.980264.062
Resultat195.686233.111321.960211.980264.062
Forslag til udbytte-58.900-91.447000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.04.2022
2020
20.04.2021
2019
18.06.2020
2018
27.05.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 01.100.0000025.000
Likvider00000
Kortfristede aktiver01.100.0000025.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver2.300.0121.376.5771.585.1951.599.5491.748.908
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver2.300.0121.376.5771.585.1951.599.5491.748.908
Aktiver2.300.0122.476.5771.585.1951.599.5491.773.908
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.04.2022
2020
20.04.2021
2019
18.06.2020
2018
27.05.2019
Forslag til udbytte58.90091.447000
Egenkapital948.229843.990713.619556.042344.062
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser1.351.7831.632.587871.5761.043.5071.429.846
Gældsforpligtelser1.351.7831.632.587871.5761.043.5071.429.846
Forpligtelser1.351.7831.632.587871.5761.043.5071.429.846
Passiver2.300.0122.476.5771.585.1951.599.5491.773.908
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.04.2022
2020
20.04.2021
2019
18.06.2020
2018
27.05.2019
Afkastningsgrad Na.Na.Na.-0,7 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 20,6 %27,6 %45,1 %38,1 %76,7 %
Payout-ratio 30,1 %39,2 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 41,2 %34,1 %45,0 %34,8 %19,4 %
Likviditetsgrad Na.67,4 %Na.Na.1,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-11
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Sølbeck Invest Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at købe og eje værdipapirer og foretage investeringer i andre virksomheder og i øvrigt være passiv virksomhedsdeltager.