Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-3.500

Primær drift
Na.
Årets resultat

-89.812

Aktiver

619'

Kortfristede aktiver

245'

Egenkapital

612'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
19.12.2021
2019
30.09.2020
2018
05.11.2019
2017
19.12.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.5000-1.250-3.750-2.000
Resultat af primær drift00000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter27.3149.760000
Finansieringsomkostninger-76.358-2.927-1.77300
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-83.80343.734000
Resultat-89.81243.734-64.00396.713117.841
Forslag til udbytte-57.200-56.500-55.300-54.000-105.800
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
19.12.2021
2019
30.09.2020
2018
05.11.2019
2017
19.12.2018
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000
Likvider245.474107.329440.521496.250500.000
Kortfristede aktiver245.474107.329440.521496.250500.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver373.246654.202332.576393.556398.893
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver373.246654.202332.576393.556398.893
Aktiver618.720761.531773.097889.806898.893
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
19.12.2021
2019
30.09.2020
2018
05.11.2019
2017
19.12.2018
Forslag til udbytte57.20056.50055.30054.000105.800
Egenkapital611.925758.237769.803887.806896.893
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.0002.0002.0002.0002.000
Kortfristede forpligtelser6.7953.2943.2942.0002.000
Gældsforpligtelser6.7953.2943.2942.0002.000
Forpligtelser6.7953.2943.2942.0002.000
Passiver618.720761.531773.097889.806898.893
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
19.12.2021
2019
30.09.2020
2018
05.11.2019
2017
19.12.2018
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -14,7 %5,8 %-8,3 %10,9 %13,1 %
Payout-ratio -63,7 %129,2 %-86,4 %55,8 %89,8 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,9 %99,6 %99,6 %99,8 %99,8 %
Likviditetsgrad 3.612,6 %3.258,3 %13.373,4 %24.812,5 %25.000,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.08.2021- 31.07.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 08. 21 - 31. 07. 22 for Lone Brandt Holm Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at fungere som holdingselskab.