Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-17.915

Primær drift

-17.915

Årets resultat

-17.481

Aktiver

291'

Kortfristede aktiver

165'

Egenkapital

283'

Afkastningsgrad

-6 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
19.07.2021
2019
07.09.2020
2018
31.05.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-17.915-24.6186.409-35.95426.114
Resultat af primær drift-17.915-24.6186.409-60.95426.114
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00110.75672.7540
Finansielle indtægter1.0240000
Finansieringsomkostninger-590-5.772-17-233-10
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-17.481112.334109.18711.56726.104
Resultat-17.481112.084109.18719.52820.107
Forslag til udbytte00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
19.07.2021
2019
07.09.2020
2018
31.05.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 109.98979.40820.0007.96125.000
Likvider54.701104.2324.6812.06144.245
Kortfristede aktiver164.690183.64024.68110.02269.245
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver126.234126.234183.51072.7540
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver126.234126.234183.51072.7540
Aktiver290.924309.874208.19182.77669.245
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
19.07.2021
2019
07.09.2020
2018
31.05.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital283.425300.906173.82264.63545.107
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.4997.500000
Kortfristede forpligtelser7.4998.96834.36918.14118.141
Gældsforpligtelser7.4998.96834.36918.14124.138
Forpligtelser7.4998.96834.36918.14124.138
Passiver290.924309.874208.19182.77669.245
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
19.07.2021
2019
07.09.2020
2018
31.05.2019
Afkastningsgrad -6,2 %-7,9 %3,1 %-73,6 %37,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -6,2 %37,2 %62,8 %30,2 %44,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -3.036,4 %-426,5 %37.700,0 %-26.160,5 %261.140,0 %
Soliditestgrad 97,4 %97,1 %83,5 %78,1 %65,1 %
Likviditetsgrad 2.196,2 %2.047,7 %71,8 %55,2 %381,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for keybutler. ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for keybutler. ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at være holdingselskab og drive hermed beslægtet virksomhed.