Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

519'

Årets resultat

515'

Aktiver

723'

Kortfristede aktiver

11.011

Egenkapital

706'

Afkastningsgrad

72 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

61 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.09.2021
2019
14.09.2020
2018
23.08.2019
Nettoomsætning
Resultat af primær drift518.516360.275134.405-241.191
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 523.941365.275139.405-236.191
Finansielle indtægter06.4797.43610.625
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger-3.047-6.815-7.511-10.664
Resultat før skat515.469359.939134.330-241.230
Resultat515.469359.939134.330-241.230
Forslag til udbytte0-113.00000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.09.2021
2019
14.09.2020
2018
23.08.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00149.96515.640
Likvider11.011000
Kortfristede aktiver11.0110149.96515.640
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver712.430318.48900
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver712.430318.48900
Aktiver723.441318.489149.96515.640
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.09.2021
2019
14.09.2020
2018
23.08.2019
Forslag til udbytte0113.00000
Egenkapital705.507303.039-56.900-191.230
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.3005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser17.93415.450206.865206.870
Gældsforpligtelser17.93415.450206.865206.870
Forpligtelser17.93415.450206.865206.870
Passiver723.441318.489149.96515.640
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.09.2021
2019
14.09.2020
2018
23.08.2019
Afkastningsgrad 71,7 %113,1 %89,6 %-1.542,1 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 73,1 %118,8 %-236,1 %126,1 %
Payout-ratio Na.31,4 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 97,5 %95,1 %-37,9 %-1.222,7 %
Likviditetsgrad 61,4 %Na.72,5 %7,6 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Advokatanpartsselskabet Karsten Fryland Nielsen Holding for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Virksomhedens aktiver er ikke pantsat, og der er ikke afgivet nogen sikkerhedsstillelser.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Advokatanpartsselskabet Karsten Fryland Nielsen Holding.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har bestået af at drive virksomhed som holdingselskab, herunder erhverve og besidde anparter i andre selskaber.