Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-23.025

Primær drift

-23.650

Årets resultat

-27.930

Aktiver

274'

Kortfristede aktiver

274'

Egenkapital

259'

Afkastningsgrad

-9 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.04.2022
2020
26.05.2021
2019
17.04.2020
2017
03.05.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-23.025772.083182.600-9.5460
Resultat af primær drift-23.650150.37032.0320-5.385
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00187.50000
Finansieringsomkostninger-4.280-3.682-1.38700
Andre finansielle omkostninger000-3.928-6.282
Resultat før skat-27.930146.688218.1450-11.667
Resultat-27.930114.194216.93586.526-11.667
Forslag til udbytte-58.900-57.200-56.500-55.3000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.04.2022
2020
26.05.2021
2019
17.04.2020
2017
03.05.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23173.212169.46900
Likvider274.203407.153200.51310.4810
Kortfristede aktiver274.434480.365369.98210.4810
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver000212.500212.500
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver000212.500212.500
Aktiver274.434480.365369.982222.981212.500
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.04.2022
2020
26.05.2021
2019
17.04.2020
2017
03.05.2019
Forslag til udbytte58.90057.20056.50055.3000
Egenkapital259.058344.188286.494124.85938.333
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld000045.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser15.376136.17783.48898.122129.167
Gældsforpligtelser15.376136.17783.48898.122174.167
Forpligtelser15.376136.17783.48898.122174.167
Passiver274.434480.365369.982222.981212.500
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.04.2022
2020
26.05.2021
2019
17.04.2020
2017
03.05.2019
Afkastningsgrad -8,6 %31,3 %8,7 %Na.-2,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -10,8 %33,2 %75,7 %69,3 %-30,4 %
Payout-ratio -210,9 %50,1 %26,0 %63,9 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -552,6 %4.083,9 %2.309,4 %Na.Na.
Soliditestgrad 94,4 %71,7 %77,4 %56,0 %18,0 %
Likviditetsgrad 1.784,8 %352,8 %443,2 %10,7 %Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Altofte-IT ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Altofte-IT ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive freelance konsulentvirksomhed inden for IT-branchen.