Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

610'

Aktiver

1.275'

Kortfristede aktiver

288'

Egenkapital

1.146'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

223 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.09.2020
2017
09.06.2019
Nettoomsætning
Resultat af primær drift000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-6.07500
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat610.443186.435299.296
Resultat610.443186.435299.296
Forslag til udbytte000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.09.2020
2017
09.06.2019
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 288.111109.8140
Likvider000
Kortfristede aktiver288.111109.8140
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver987.136425.918349.296
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver987.136425.918349.296
Aktiver1.275.247535.732349.296
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.09.2020
2017
09.06.2019
Forslag til udbytte000
Egenkapital1.146.175535.732349.296
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser129.07200
Gældsforpligtelser129.07200
Forpligtelser129.07200
Passiver1.275.247535.732349.296
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.09.2020
2017
09.06.2019
Afkastningsgrad Na.Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 53,3 %34,8 %85,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 89,9 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 223,2 %Na.Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.01.2020- 31.12.2020(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.11.2021
Ingen nuværende registrering.