Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

201'

Primær drift

-850'

Årets resultat

-750'

Aktiver

1.204'

Kortfristede aktiver

85.890

Egenkapital

-2.277'

Afkastningsgrad

-71 %

Soliditetsgrad

-189 %

Likviditetsgrad

2 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.02.2022
2020
01.03.2021
2019
07.02.2020
2017
11.02.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat201.086500.702699.937914.726205.148
Resultat af primær drift-849.743-576.818-488.464-691.227-82.489
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger-67.300-65.792-59.416-42.950-15.126
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-917.043-642.610-547.880-734.177-97.615
Resultat-749.596-501.318-427.346-572.029-76.629
Forslag til udbytte00000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.02.2022
2020
01.03.2021
2019
07.02.2020
2017
11.02.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 47.7077.7077.500439.276452.072
Likvider38.183202.576364.990100.18535.919
Kortfristede aktiver85.890210.283372.490539.461487.991
Immaterielle aktiver og goodwill1.117.9911.809.7412.258.9912.317.2711.584.813
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver1.117.9911.809.7412.258.9912.317.2711.584.813
Aktiver1.203.8812.020.0242.631.4812.856.7322.072.804
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.02.2022
2020
01.03.2021
2019
07.02.2020
2017
11.02.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital-2.276.917-1.527.321-1.026.003-598.658-26.629
Hensatte forpligtelser0167.447308.739429.273333.583
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser27.50015.62515.000266.684203.146
Kortfristede forpligtelser3.480.7983.379.8983.348.7453.026.1171.765.850
Gældsforpligtelser3.480.7983.379.8983.348.7453.026.1171.765.850
Forpligtelser3.480.7983.379.8983.348.7453.026.1171.765.850
Passiver1.203.8812.020.0242.631.4812.856.7322.072.804
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.02.2022
2020
01.03.2021
2019
07.02.2020
2017
11.02.2019
Afkastningsgrad -70,6 %-28,6 %-18,6 %-24,2 %-4,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 32,9 %32,8 %41,7 %95,6 %287,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -1.262,6 %-876,7 %-822,1 %-1.609,4 %-545,3 %
Soliditestgrad -189,1 %-75,6 %-39,0 %-21,0 %-1,3 %
Likviditetsgrad 2,5 %6,2 %11,1 %17,8 %27,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for CompanyPlus ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for CompanyPlus ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at være onlineplatform samt dermed beslægtet virksomhed.