Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

13.201

Primær drift

13.201

Årets resultat

9.809

Aktiver

60.248

Kortfristede aktiver

60.248

Egenkapital

54.376

Afkastningsgrad

22 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
17.01.2022
2020
03.03.2021
2019
01.03.2020
2017
13.03.2019
Nettoomsætning00
Bruttoresultat13.20148.819000
Resultat af primær drift13.20148.8192.8240-7.484
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger-625-513-4200
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat12.57648.3062.7820-7.484
Resultat9.80937.5662.17010.669-5.838
Forslag til udbytte040.000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
17.01.2022
2020
03.03.2021
2019
01.03.2020
2017
13.03.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 31.82238.08635.5844.3586.217
Likvider28.42662.31712.99321.8367.946
Kortfristede aktiver60.248100.40348.57726.19414.163
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver60.248100.40348.57726.19414.163
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
17.01.2022
2020
03.03.2021
2019
01.03.2020
2017
13.03.2019
Forslag til udbytte0-40.000000
Egenkapital54.37644.5667.0004.831-5.837
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.2505.097000
Kortfristede forpligtelser5.87255.83741.57721.36320.000
Gældsforpligtelser5.87255.83741.57721.36320.000
Forpligtelser5.87255.83741.57721.36320.000
Passiver60.248100.40348.57726.19414.163
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
17.01.2022
2020
03.03.2021
2019
01.03.2020
2017
13.03.2019
Afkastningsgrad 21,9 %48,6 %5,8 %Na.-52,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 18,0 %84,3 %31,0 %220,8 %100,0 %
Payout-ratio Na.-106,5 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 2.112,2 %9.516,4 %6.723,8 %Na.Na.
Soliditestgrad 90,3 %44,4 %14,4 %18,4 %-41,2 %
Likviditetsgrad 1.026,0 %179,8 %116,8 %122,6 %70,8 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for VVSPOWER ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.