Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

2.107'

Primær drift

701'

Årets resultat

479'

Aktiver

5.683'

Kortfristede aktiver

4.167'

Egenkapital

2.137'

Afkastningsgrad

12 %

Soliditetsgrad

38 %

Likviditetsgrad

123 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
18.10.2021
2019
10.11.2020
2018
25.06.2019
2017
29.06.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.107.3542.211.8981.353.8861.300.7400
Resultat af primær drift701.4231.044.8061.266.4871.222.7580
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter01.145208.345120.3510
Finansieringsomkostninger-78.522-256.221-29.14500
Andre finansielle omkostninger000-14.8340
Resultat før skat622.901789.7301.445.6871.328.2750
Resultat478.775551.6831.110.3821.023.2540
Forslag til udbytte-114.400-113.000-110.600-108.0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
18.10.2021
2019
10.11.2020
2018
25.06.2019
2017
29.06.2018
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.166.5042.999.8183.209.1721.514.8850
Likvider0013.731479.2630
Kortfristede aktiver4.166.5042.999.8183.422.9032.194.1480
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver05.000000
Materielle aktiver1.516.6961.584.21610.98400
Langfristede aktiver1.516.6961.589.21610.98400
Aktiver5.683.2004.589.0343.433.8872.194.1480
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
18.10.2021
2019
10.11.2020
2018
25.06.2019
2017
29.06.2018
Forslag til udbytte114.400113.000110.600108.0000
Egenkapital2.136.6691.770.8941.329.8111.127.4290
Hensatte forpligtelser63.85111.71184700
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.444.658598.5081.081.66900
Kortfristede forpligtelser3.385.5892.685.3242.103.2291.066.7190
Gældsforpligtelser3.482.6802.806.4292.103.2291.066.7190
Forpligtelser3.482.6802.806.4292.103.2291.066.7190
Passiver5.683.2004.589.0343.433.8872.194.1480
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
18.10.2021
2019
10.11.2020
2018
25.06.2019
2017
29.06.2018
Afkastningsgrad 12,3 %22,8 %36,9 %55,7 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 22,4 %31,2 %83,5 %90,8 %Na.
Payout-ratio 23,9 %20,5 %10,0 %10,6 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 893,3 %407,8 %4.345,5 %Na.Na.
Soliditestgrad 37,6 %38,6 %38,7 %51,4 %Na.
Likviditetsgrad 123,1 %111,7 %162,7 %205,7 %Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Til sikkerheder for gæld til banker er der afgivet ejerpantebrev på nom. kr. 1.000.000 i selskabets ejendom beliggende Tokkerupvej, Lejre. Ejendommen har pr. 30. april 2022 en regnskabsmæssigværdi på kr. 1.301.045 (2020/21: kr. 1.307.690).
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-08-25
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for DWS Invest ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bjerringbro, den 25. august 2022 Direktion William Alstrup Sørensen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for DWS Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i produktion af gulve, handel med værdipapir, fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed.