Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

254'

Primær drift

8.690

Årets resultat

5.660

Aktiver

252'

Kortfristede aktiver

252'

Egenkapital

29.333

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

12 %

Likviditetsgrad

113 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.02.2022
2020
26.02.2021
2019
04.03.2020
2017
08.03.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat253.763250.013238.211247.266124.601
Resultat af primær drift8.690-1.198-16.06114.452928
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger-8170000
Andre finansielle omkostninger0-520-203-79-14
Resultat før skat7.873-1.718-16.26414.373914
Resultat5.660-1.340-12.71911.183-450
Forslag til udbytte00000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.02.2022
2020
26.02.2021
2019
04.03.2020
2017
08.03.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 218.203152.700206.843131.668129.149
Likvider33.63541.12715.17431.33639.771
Kortfristede aktiver251.838193.827222.017163.004168.920
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver251.838193.827222.017163.004168.920
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.02.2022
2020
26.02.2021
2019
04.03.2020
2017
08.03.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital29.33323.67425.01420.7339.550
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.01019.26520.1356.89617.191
Kortfristede forpligtelser222.505170.153197.003142.271159.370
Gældsforpligtelser222.505170.153197.003142.271159.370
Forpligtelser222.505170.153197.003142.271159.370
Passiver251.838193.827222.017163.004168.920
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.02.2022
2020
26.02.2021
2019
04.03.2020
2017
08.03.2019
Afkastningsgrad 3,5 %-0,6 %-7,2 %8,9 %0,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 19,3 %-5,7 %-50,8 %53,9 %-4,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.063,6 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 11,6 %12,2 %11,3 %12,7 %5,7 %
Likviditetsgrad 113,2 %113,9 %112,7 %114,6 %106,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse Årsrapporten for Københavns Lejerbevægelse ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Københavns Lejerbevægelse ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 24. januar 2023 Direktion Bo Arvedsen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Københavns Lejerbevægelse ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i rådgivning til boliglejere.