Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

445'

Primær drift

1.561'

Årets resultat

1.451'

Aktiver

11.361'

Kortfristede aktiver

607'

Egenkapital

3.311'

Afkastningsgrad

14 %

Soliditetsgrad

29 %

Likviditetsgrad

122 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
25.08.2021
2019
08.11.2020
2018
19.07.2019
2017
22.08.2018
Nettoomsætning179.52468.98442.926
Bruttoresultat444.7100000
Resultat af primær drift1.561.4291.575.43194.231-15.77913.988
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter518.8020000
Finansieringsomkostninger-223.9140-86.653-13.922-20.720
Andre finansielle omkostninger0-95.815000
Resultat før skat1.856.3171.479.6167.578-29.701-6.732
Resultat1.451.4241.166.369-7.228-29.701-6.732
Forslag til udbytte-250.0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
25.08.2021
2019
08.11.2020
2018
19.07.2019
2017
22.08.2018
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 13.80895.140229.6755637.164
Likvider592.9720298.07802.907
Kortfristede aktiver606.78095.140527.75356310.071
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver10.754.4409.600.8402.600.0001.284.0551.127.370
Langfristede aktiver10.754.4409.600.8402.600.0001.284.0551.127.370
Aktiver11.361.2209.695.9803.127.7531.284.6181.137.441
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
25.08.2021
2019
08.11.2020
2018
19.07.2019
2017
22.08.2018
Forslag til udbytte250.0000000
Egenkapital3.310.5451.859.121886.35613.56743.268
Hensatte forpligtelser694.032442.523000
Langfristet gæld til banker0402.921000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00336.841164.8680
Kortfristede forpligtelser496.3921.074.050351.647439.471232.000
Gældsforpligtelser7.356.6437.394.3362.241.3971.271.0511.094.173
Forpligtelser7.356.6437.394.3362.241.3971.271.0511.094.173
Passiver11.361.2209.695.9803.127.7531.284.6181.137.441
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
25.08.2021
2019
08.11.2020
2018
19.07.2019
2017
22.08.2018
Afkastningsgrad 13,7 %16,2 %3,0 %-1,2 %1,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.-4,0 %-43,1 %-15,7 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 43,8 %62,7 %-0,8 %-218,9 %-15,6 %
Payout-ratio 17,2 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 697,3 %Na.108,7 %-113,3 %67,5 %
Soliditestgrad 29,1 %19,2 %28,3 %1,1 %3,8 %
Likviditetsgrad 122,2 %8,9 %150,1 %0,1 %4,3 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for R&R Ejendomme ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 6.857 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2022 udgør 10.716 t.kr. Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 600 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger samt materielle anlægsaktiver.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der henvises til note 1 vedrørende usikkerhed ved indregning og måling.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for R&R Ejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktiviteter består af udlejning og administration af fast ejendom. Derudover omfatter aktiviteterne handel med bygningsmaterialer.