Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.939'

Primær drift

-1.008'

Årets resultat

-873'

Aktiver

3.286'

Kortfristede aktiver

3.286'

Egenkapital

-511'

Afkastningsgrad

-31 %

Soliditetsgrad

-16 %

Likviditetsgrad

87 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
30.06.2021
2019
10.08.2020
2018
31.05.2019
2017
08.06.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.939.2712.730.8202.771.2192.400.3402.046.9691.330.055
Resultat af primær drift-1.007.789-1.340.7160000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter7.8302629340-1.254.9210
Finansieringsomkostninger-117.037-28.407-30.488-29.699-15.971-811
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-1.116.996-1.368.861-486.333718.775776.088188.814
Resultat-872.808-1.067.690-381.065560.621603.684146.684
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
30.06.2021
2019
10.08.2020
2018
31.05.2019
2017
08.06.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 244.188970.364198.415152.761255.7071.565.561
Likvider3.041.7884.236.1115.141.3544.459.9542.638.7981.967.652
Kortfristede aktiver3.285.9765.206.4755.339.7694.612.7152.894.5053.533.213
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver3.285.9765.206.4755.339.7694.612.7152.894.5053.533.213
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
30.06.2021
2019
10.08.2020
2018
31.05.2019
2017
08.06.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-510.574362.2341.429.9241.810.9891.250.368646.684
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld00247.67773.65800
Leverandører af varer og tjenesteydelser282.907257.929376.965662.3820627.211
Kortfristede forpligtelser3.796.5504.844.2413.662.1682.728.06802.886.529
Gældsforpligtelser3.796.5504.844.2413.909.8452.801.7261.644.1372.886.529
Forpligtelser3.796.5504.844.2413.909.8452.801.7261.644.1372.886.529
Passiver3.285.9765.206.4755.339.7694.612.7152.894.5053.533.213
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
30.06.2021
2019
10.08.2020
2018
31.05.2019
2017
08.06.2018
Afkastningsgrad -30,7 %-25,8 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 170,9 %-294,8 %-26,6 %31,0 %48,3 %22,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -861,1 %-4.719,7 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -15,5 %7,0 %26,8 %39,3 %43,2 %18,3 %
Likviditetsgrad 86,6 %107,5 %145,8 %169,1 %Na.122,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Pareto Business Management A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2022.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Økonomisk situation Selskabet er pr. 31. december 2022 omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabslovens § 119, idet selskabet har tabt hele egenkapitalen. Selskabet har d. 14-04-2023 foretaget en kapitalforhøjelse, således at egenkapitalen i selskabet er reetableret. Ledelsen vurderer derfor, at regnskabet kan aflægges efter going concern princippet.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Pareto Business Management A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive virksomhed med kapitalforvaltning, foretage investeringer i værdipapirer samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. Selskabet udfører fortrinsvis managementopgaver for selskaber, der ejer ejendomme.