Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

746'

Primær drift

169'

Årets resultat

155'

Aktiver

561'

Kortfristede aktiver

561'

Egenkapital

432'

Afkastningsgrad

30 %

Soliditetsgrad

77 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
07.10.2021
2019
25.11.2020
2018
11.09.2019
2017
23.10.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat745.808536.096471.94700
Resultat af primær drift168.889326.061171.012-191.88521.411
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter31.3603.2826.422-9.902116
Finansieringsomkostninger-889-6.380-3.466-8.368-3.083
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat199.360322.963173.968-210.15518.444
Resultat154.940254.085173.968-209.5558.227
Forslag til udbytte00000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
07.10.2021
2019
25.11.2020
2018
11.09.2019
2017
23.10.2018
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.188112.69917.45846.45244.770
Likvider553.545258.576207.20887.81298.101
Kortfristede aktiver560.733371.275224.666134.264142.871
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver0021.67632.51543.354
Langfristede aktiver0021.67632.51543.354
Aktiver560.733371.275246.342166.779186.225
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
07.10.2021
2019
25.11.2020
2018
11.09.2019
2017
23.10.2018
Forslag til udbytte00000
Egenkapital431.665276.72522.640-151.32858.227
Hensatte forpligtelser0000600
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld44.42063.878000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser84.64830.672223.702308.490117.781
Gældsforpligtelser129.06894.550223.702318.107127.398
Forpligtelser129.06894.550223.702318.107127.398
Passiver560.733371.275246.342166.779186.225
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
07.10.2021
2019
25.11.2020
2018
11.09.2019
2017
23.10.2018
Afkastningsgrad 30,1 %87,8 %69,4 %-115,1 %11,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 35,9 %91,8 %768,4 %138,5 %14,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 18.997,6 %5.110,7 %4.934,0 %-2.293,1 %694,5 %
Soliditestgrad 77,0 %74,5 %9,2 %-90,7 %31,3 %
Likviditetsgrad 662,4 %1.210,5 %100,4 %43,5 %121,3 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Ledelsespåtegning:Vi har dags dato aflagt årsrapport for DK8660 ApS for regnskabsåret 2021/22. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabetsaktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisenderedegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Ledelsen anser forsat betingelserne for at fravælge revision for opfyldte. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter består i at arbejde som repræsentationsfirma for andre virksomheder i DK, EU og Asien.