Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

246'

Primær drift

159'

Årets resultat

31.435

Aktiver

6.227'

Kortfristede aktiver

116'

Egenkapital

1.030'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

17 %

Likviditetsgrad

3 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.07.2022
2020
26.05.2021
2019
04.06.2020
2018
28.05.2019
2017
01.06.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat245.696411.808370.659383.098650.366553.647
Resultat af primær drift158.575324.6870000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-118.274-144.369-146.773-141.206-141.415156.866
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat40.301180.318136.765158.904428.445316.274
Resultat31.435140.146106.625123.389333.748245.117
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.07.2022
2020
26.05.2021
2019
04.06.2020
2018
28.05.2019
2017
01.06.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.18510.8809.27560.71415.35783.499
Likvider105.101260.212594.391405.001491.814226.473
Kortfristede aktiver116.286271.0920000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver6.110.9646.198.0856.285.2066.372.3276.190.7136.271.219
Langfristede aktiver6.110.9646.198.0850000
Aktiver6.227.2506.469.1766.888.8726.838.0416.697.8846.581.191
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.07.2022
2020
26.05.2021
2019
04.06.2020
2018
28.05.2019
2017
01.06.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital1.030.461999.026858.880752.255628.865295.117
Hensatte forpligtelser153.937145.0710000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld234.996234.996234.996309.996329.400329.400
Leverandører af varer og tjenesteydelser13.00010.50017.09610.50029.95920.000
Kortfristede forpligtelser3.454.5553.650.9800000
Gældsforpligtelser5.042.8525.325.0790000
Forpligtelser5.042.8525.325.0790000
Passiver6.227.2506.469.1766.888.8726.838.0416.697.8846.581.191
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.07.2022
2020
26.05.2021
2019
04.06.2020
2018
28.05.2019
2017
01.06.2018
Afkastningsgrad 2,5 %5,0 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3,1 %14,0 %12,4 %16,4 %53,1 %83,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 134,1 %224,9 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 16,5 %15,4 %12,5 %11,0 %9,4 %4,5 %
Likviditetsgrad 3,4 %7,4 %Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, nom. TDKK 2.400, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør TDKK 6.111.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Nimmer 1959 ApS . Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Thisted, 22. maj 2023 Direktionen: Ole Schultz