Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

3.214'

Primær drift

246'

Årets resultat

174'

Aktiver

1.577'

Kortfristede aktiver

1.552'

Egenkapital

607'

Afkastningsgrad

16 %

Soliditetsgrad

38 %

Likviditetsgrad

160 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.03.2022
2020
08.03.2021
2019
19.02.2020
2018
18.02.2019
2016
15.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.214.2752.334.2472.367.568000
Resultat af primær drift245.602160.5330479.907-426.468217.278
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter18750000
Finansieringsomkostninger-10.928-16.252-13.681-5.557-574-2.360
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat234.675145.156108.684474.350-427.042214.918
Resultat173.669112.64081.272452.570-427.042163.702
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.03.2022
2020
08.03.2021
2019
19.02.2020
2018
18.02.2019
2016
15.05.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 863.392849.057773.050349.222037.577
Likvider688.422523.591706.959447.37261.219335.422
Kortfristede aktiver1.551.8141.372.6481.480.009796.59461.219372.999
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver25.00025.00025.00025.00025.0000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver25.00025.00025.00025.00025.0000
Aktiver1.576.8141.397.6481.505.009821.59486.219372.999
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.03.2022
2020
08.03.2021
2019
19.02.2020
2018
18.02.2019
2016
15.05.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital606.816433.147320.507239.230-213.340213.702
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser581.776310.78856.07841.36184.62518.830
Kortfristede forpligtelser969.998964.5011.184.502582.364299.559159.297
Gældsforpligtelser969.998964.5011.184.502582.364299.559159.297
Forpligtelser969.998964.5011.184.502582.364299.559159.297
Passiver1.576.8141.397.6481.505.009821.59486.219372.999
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.03.2022
2020
08.03.2021
2019
19.02.2020
2018
18.02.2019
2016
15.05.2018
Afkastningsgrad 15,6 %11,5 %Na.58,4 %-494,6 %58,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 28,6 %26,0 %25,4 %189,2 %200,2 %76,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 2.247,5 %987,8 %Na.8.636,1 %-74.297,6 %9.206,7 %
Soliditestgrad 38,5 %31,0 %21,3 %29,1 %-247,4 %57,3 %
Likviditetsgrad 160,0 %142,3 %124,9 %136,8 %20,4 %234,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Von Holmback ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2022 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Von Holmback ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet har ligesom tidligere år bestået i at drive entreprisevirksomhed.