Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

103'

Primær drift

42.622

Årets resultat

1.103'

Aktiver

11.987'

Kortfristede aktiver

2.576

Egenkapital

8.739'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

73 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
21.05.2021
2019
26.06.2020
2018
21.05.2019
2016
31.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat103.21576.27697.34047.383-6.405-10.700
Resultat af primær drift42.62215.68336.747-13.210-6.405-10.700
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger-56.180-48.925-56.063-62.199-30.449-14.162
Resultat før skat1.112.2390001.235.457981.579
Resultat1.102.6642.758.0091.533.0561.399.5761.235.457981.579
Forslag til udbytte-1.500.000-100.000-56.500-55.300-54.000-52.900
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
21.05.2021
2019
26.06.2020
2018
21.05.2019
2016
31.05.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.57600000
Likvider00021.58500
Kortfristede aktiver2.5760021.58500
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver7.125.7897.500.0475.459.1943.911.1603.934.8194.161.484
Materielle aktiver4.858.7884.919.3814.908.4744.969.0675.029.6600
Langfristede aktiver11.984.57712.419.42810.367.6688.880.2278.964.4794.161.484
Aktiver11.987.15312.419.42810.367.6688.901.8128.964.4794.161.484
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
21.05.2021
2019
26.06.2020
2018
21.05.2019
2016
31.05.2018
Forslag til udbytte1.500.000100.00056.50055.30054.00052.900
Egenkapital8.739.2317.736.6225.035.5113.562.0932.215.1601.031.579
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker00005.042.3100
Anden langfristet gæld00001.700.0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00013.75800
Kortfristede forpligtelser3.247.9224.682.8065.332.1575.339.7197.0093.129.905
Gældsforpligtelser3.247.9224.682.8065.332.1575.339.7196.749.3193.129.905
Forpligtelser3.247.9224.682.8065.332.1575.339.7196.749.3193.129.905
Passiver11.987.15312.419.42810.367.6688.901.8128.964.4794.161.484
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
21.05.2021
2019
26.06.2020
2018
21.05.2019
2016
31.05.2018
Afkastningsgrad 0,4 %0,1 %0,4 %-0,1 %-0,1 %-0,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 12,6 %35,6 %30,4 %39,3 %55,8 %95,2 %
Payout-ratio 136,0 %3,6 %3,7 %4,0 %4,4 %5,4 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 72,9 %62,3 %48,6 %40,0 %24,7 %24,8 %
Likviditetsgrad 0,1 %Na.Na.0,4 %Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der deponeret ejerpantebreve nom. 3.732 t.kr. i ejendom. Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme udgør 4.787 t.kr. pr. 31.12.2022.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for TRT Holding af 01. 01. 17 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet er at drive investeringsvirksomhed ved at eje kapitalandel i andre selskaber samt udlejningsejendom og dermed beslægtet virksomhed.