Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-3.520

Primær drift

-3.520

Årets resultat

-23.717

Aktiver

659'

Kortfristede aktiver

25.527

Egenkapital

53.413

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

8 %

Likviditetsgrad

425 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
16.06.2021
2019
04.05.2020
2018
23.05.2019
2016
25.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.520-3.520-3.525000
Resultat af primær drift-3.520-3.520-3.525-3.523-2.580-6.045
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter-199000040.041
Finansieringsomkostninger0-5.291-29.755-28.338-27.009-30.971
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-3.719-8.811-32.563-23.749-10.7703.025
Resultat-23.71711.187-32.563-23.749-10.1102.365
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
16.06.2021
2019
04.05.2020
2018
23.05.2019
2016
25.05.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 019.99806.7028.3504.793
Likvider25.52726.24659.92256.02749.31539.553
Kortfristede aktiver25.52746.24459.92262.72957.66544.346
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver633.886633.886633.886633.886633.860633.835
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver633.886633.886633.886633.886633.860633.835
Aktiver659.413680.130693.808696.615691.525678.181
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
16.06.2021
2019
04.05.2020
2018
23.05.2019
2016
25.05.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital53.41377.13065.94398.506122.255132.365
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld0624.865595.109566.770539.781
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.0003.0003.0003.0002.5005.375
Kortfristede forpligtelser6.0003.0003.0003.0002.5006.035
Gældsforpligtelser606.000603.000627.865598.109569.270545.816
Forpligtelser606.000603.000627.865598.109569.270545.816
Passiver659.413680.130693.808696.615691.525678.181
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
16.06.2021
2019
04.05.2020
2018
23.05.2019
2016
25.05.2018
Afkastningsgrad -0,5 %-0,5 %-0,5 %-0,5 %-0,4 %-0,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -44,4 %14,5 %-49,4 %-24,1 %-8,3 %1,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.-66,5 %-11,8 %-12,4 %-9,6 %-19,5 %
Soliditestgrad 8,1 %11,3 %9,5 %14,1 %17,7 %19,5 %
Likviditetsgrad 425,5 %1.541,5 %1.997,4 %2.091,0 %2.306,6 %734,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Jess Georg Lyngby Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.