Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.125'

Primær drift

432'

Årets resultat

331'

Aktiver

1.125'

Kortfristede aktiver

1.095'

Egenkapital

770'

Afkastningsgrad

38 %

Soliditetsgrad

68 %

Likviditetsgrad

309 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.04.2022
2020
18.05.2021
2019
14.05.2020
2018
29.05.2019
2017
24.05.2018
2016
24.02.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.124.853685.347971.161365.402805.968477.860411.256
Resultat af primær drift431.9175.025339.944-73.139220.68246.813116.756
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0080000
Finansieringsomkostninger-6.368-6.844-3.387-1.659-2.874-4.046-2.305
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat425.549-1.819336.565-74.798217.80842.767114.451
Resultat331.374114278.903-74.798169.67232.82389.107
Forslag til udbytte-58.900-57.20000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.04.2022
2020
18.05.2021
2019
14.05.2020
2018
29.05.2019
2017
24.05.2018
2016
24.02.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22153.96573.411106.85546.9501.37565.140
Likvider1.095.474531.503927.518268.437565.006278.196271.628
Kortfristede aktiver1.095.496685.4681.000.929375.292611.956279.571336.768
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver29.46437.57600000
Langfristede aktiver29.46437.57600000
Aktiver1.124.960723.0441.000.929375.292611.956279.571336.768
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.04.2022
2020
18.05.2021
2019
14.05.2020
2018
29.05.2019
2017
24.05.2018
2016
24.02.2017
Forslag til udbytte58.90057.20000000
Egenkapital769.995495.821545.707266.804341.602171.930139.107
Hensatte forpligtelser700000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.55123.602102.05624.26310.02622.40114.686
Kortfristede forpligtelser354.265227.223455.222108.488270.354107.641197.661
Gældsforpligtelser354.265227.223455.222108.488270.354107.641197.661
Forpligtelser354.265227.223455.222108.488270.354107.641197.661
Passiver1.124.960723.0441.000.929375.292611.956279.571336.768
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.04.2022
2020
18.05.2021
2019
14.05.2020
2018
29.05.2019
2017
24.05.2018
2016
24.02.2017
Afkastningsgrad 38,4 %0,7 %34,0 %-19,5 %36,1 %16,7 %34,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 43,0 %0,0 %51,1 %-28,0 %49,7 %19,1 %64,1 %
Payout-ratio 17,8 %50.175,4 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 6.782,6 %73,4 %10.036,7 %-4.408,6 %7.678,6 %1.157,0 %5.065,3 %
Soliditestgrad 68,4 %68,6 %54,5 %71,1 %55,8 %61,5 %41,3 %
Likviditetsgrad 309,2 %301,7 %219,9 %345,9 %226,4 %259,7 %170,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-15
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Murermester Anders Sørensen ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.   Generalforsamlingens beslutning om fravalg af revision.   Ledelsen indstiller til generalforsamlingen at det besluttes, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.