Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-63.642

Primær drift

-63.642

Årets resultat

15.969'

Aktiver

2.528'

Kortfristede aktiver

1.824'

Egenkapital

2.501'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.02.2022
2020
31.03.2021
2019
22.05.2020
2018
17.04.2019
2017
14.05.2018
2016
16.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-63.642-83.961-5.000-5.000-5.000-5.000-8.170
Resultat af primær drift-63.642-83.9610000-8.170
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter16.073.21011.648.32700000
Finansieringsomkostninger-41.015000000
Andre finansielle omkostninger0-30.37000000
Resultat før skat15.968.55311.533.996-5.000-5.00000-8.170
Resultat15.968.55311.533.996-5.000-5.000-5.000-5.000-8.170
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.02.2022
2020
31.03.2021
2019
22.05.2020
2018
17.04.2019
2017
14.05.2018
2016
16.06.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 175.000000000
Likvider1.648.97910.755.01100000
Kortfristede aktiver1.823.97910.755.01100000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver704.117289.465125.000125.000125.000125.000125.000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver704.117289.465125.000125.000125.000125.000125.000
Aktiver2.528.09611.044.476125.000125.000125.000125.000125.000
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.02.2022
2020
31.03.2021
2019
22.05.2020
2018
17.04.2019
2017
14.05.2018
2016
16.06.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital2.501.29911.032.74698.750103.750108.750113.750118.750
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser11.0005.0005.0005.0005.0005.0006.250
Kortfristede forpligtelser26.79711.73026.25021.25016.25011.2506.250
Gældsforpligtelser26.79711.73026.25021.25016.25011.2506.250
Forpligtelser26.79711.73026.25021.25016.25011.2506.250
Passiver2.528.09611.044.476125.000125.000125.000125.000125.000
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.02.2022
2020
31.03.2021
2019
22.05.2020
2018
17.04.2019
2017
14.05.2018
2016
16.06.2017
Afkastningsgrad -2,5 %-0,8 %Na.Na.Na.Na.-6,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 638,4 %104,5 %-5,1 %-4,8 %-4,6 %-4,4 %-6,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -155,2 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,9 %99,9 %79,0 %83,0 %87,0 %91,0 %95,0 %
Likviditetsgrad 6.806,7 %91.688,1 %Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Parentes ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Parentes ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet er er at drive virksomhed med investering, som holdingselskab, besiddelse af kapitalandele, udvikling af forretningskoncepter og hermed beslægtet virksomhed.