Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

598'

Primær drift

507'

Årets resultat

353'

Aktiver

4.941'

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

1.488'

Afkastningsgrad

10 %

Soliditetsgrad

30 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
10.02.2022
2020
02.03.2021
2019
01.04.2020
2018
25.01.2019
2017
07.02.2018
2016
03.04.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat598.406414.140458.195363.380353.459364.157184.626
Resultat af primær drift506.729323.427367.482315.619305.698316.396136.865
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-54.691-86.661-72.274-40.518-46.140-53.0420
Andre finansielle omkostninger00000055.843
Resultat før skat452.038236.766295.208275.101259.558263.3540
Resultat352.592177.478229.848214.591202.436205.26555.756
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
10.02.2022
2020
02.03.2021
2019
01.04.2020
2018
25.01.2019
2017
07.02.2018
2016
03.04.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 06.7220007.3700
Likvider000114.910252.393347.756186.385
Kortfristede aktiver06.7220114.910252.393355.126186.385
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver4.941.3154.984.7815.075.4944.283.9762.833.8772.881.6382.929.399
Langfristede aktiver4.941.3154.984.7815.075.4944.283.9762.833.8772.881.6382.929.399
Aktiver4.941.3154.991.5035.075.4944.398.8863.086.2703.236.7643.115.784
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
10.02.2022
2020
02.03.2021
2019
01.04.2020
2018
25.01.2019
2017
07.02.2018
2016
03.04.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital1.487.9681.135.376957.898728.049513.457311.021105.756
Hensatte forpligtelser44.65743.85942.84941.83931.37920.91910.460
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser906.5281.150.1282.180.1512.039.194845.4261.103.6531.093.546
Gældsforpligtelser3.408.6903.812.2684.074.7473.628.9982.541.4342.904.8242.999.568
Forpligtelser3.408.6903.812.2684.074.7473.628.9982.541.4342.904.8242.999.568
Passiver4.941.3154.991.5035.075.4944.398.8863.086.2703.236.7643.115.784
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
10.02.2022
2020
02.03.2021
2019
01.04.2020
2018
25.01.2019
2017
07.02.2018
2016
03.04.2017
Afkastningsgrad 10,3 %6,5 %7,2 %7,2 %9,9 %9,8 %4,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 23,7 %15,6 %24,0 %29,5 %39,4 %66,0 %52,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 926,5 %373,2 %508,5 %779,0 %662,5 %596,5 %Na.
Soliditestgrad 30,1 %22,7 %18,9 %16,6 %16,6 %9,6 %3,4 %
Likviditetsgrad Na.0,6 %Na.5,6 %29,9 %32,2 %17,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for AVB Ejendomme ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, DKK 2.662.139, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31/12 2022 udgør DKK 4.941.315. Udover den angivne gæld til realkreditinstitutter er der tinglyst ejerpantebrev i selskabets faste ejendomme på DKK 2.262.000 til sikkerhed for bankgæld, stor DKK 112.560. Den regnskabsmæssige værdi af ejendommene udgør DKK. 4.233.776.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for AVB Ejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består primært i investering, administration og udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed.