Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

396'

Årets resultat

391'

Aktiver

1.574'

Kortfristede aktiver

933'

Egenkapital

1.363'

Afkastningsgrad

25 %

Soliditetsgrad

87 %

Likviditetsgrad

442 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
03.02.2021
2019
25.02.2020
2018
27.02.2019
2017
14.03.2018
2016
28.02.2017
Nettoomsætning
Resultat af primær drift396.17100000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 402.35900000
Finansielle indtægter0602431300
Finansieringsomkostninger0-4.790-5.820-6.518-3.6580
Andre finansielle omkostninger-3.19100000
Resultat før skat388.194425.929222.095-26.20146.670145.615
Resultat391.237428.019224.622-23.54348.628147.540
Forslag til udbytte-117.800-113.000-110.6000-105.800-103.400
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
03.02.2021
2019
25.02.2020
2018
27.02.2019
2017
14.03.2018
2016
28.02.2017
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 459.462179.71565.34022.65829.23843.494
Likvider473.5152.68372.702106.338106.7700
Kortfristede aktiver932.97700000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver641.264630.893394.901161.341215.475299.834
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver641.26400000
Aktiver1.574.241813.291532.943290.337351.483343.328
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
03.02.2021
2019
25.02.2020
2018
27.02.2019
2017
14.03.2018
2016
28.02.2017
Forslag til udbytte117.800113.000110.6000105.800103.400
Egenkapital1.363.278649.015331.596106.974236.317291.089
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0025.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser210.96300000
Gældsforpligtelser210.96300000
Forpligtelser210.96300000
Passiver1.574.241813.291532.943290.337351.483343.328
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
03.02.2021
2019
25.02.2020
2018
27.02.2019
2017
14.03.2018
2016
28.02.2017
Afkastningsgrad 25,2 %Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 28,7 %65,9 %67,7 %-22,0 %20,6 %50,7 %
Payout-ratio 30,1 %26,4 %49,2 %Na.217,6 %70,1 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 86,6 %79,8 %62,2 %36,8 %67,2 %84,8 %
Likviditetsgrad 442,2 %Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Nordkjær Holding ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-19
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forholdDer har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Nordkjær Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at foretage investeringer i og besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.