Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.160

Primær drift
Na.
Årets resultat

3.739

Aktiver

14.268

Kortfristede aktiver

4.268

Egenkapital

13.018

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

341 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
30.06.2021
2019
23.05.2020
2018
16.12.2019
2017
11.12.2018
2016
07.12.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.160-5.000-5.000-2.700-2.050-4.920
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0-112.44239.533-62.973-9.554-271
Finansielle indtægter001.372000
Finansieringsomkostninger-1.101-3790000
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat3.739-117.82135.905-65.673-11.604-5.191
Resultat3.739-117.82135.905-65.079-11.153-4.531
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
30.06.2021
2019
23.05.2020
2018
16.12.2019
2017
11.12.2018
2016
07.12.2017
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.000030.9257001.111660
Likvider2.26814.61824.79002006.410
Kortfristede aktiver4.26814.61855.7157001.3117.070
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver10.0000112.44215.74478.71849.729
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver10.0000112.44215.74478.71849.729
Aktiver14.26814.618168.15716.44480.02956.799
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
30.06.2021
2019
23.05.2020
2018
16.12.2019
2017
11.12.2018
2016
07.12.2017
Forslag til udbytte000000
Egenkapital13.0189.279127.1007.78072.85945.469
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.2501.2501.2501.2501.2501.250
Kortfristede forpligtelser1.2505.33941.0578.6647.17011.330
Gældsforpligtelser1.2505.33941.0578.6647.17011.330
Forpligtelser1.2505.33941.0578.6647.17011.330
Passiver14.26814.618168.15716.44480.02956.799
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
30.06.2021
2019
23.05.2020
2018
16.12.2019
2017
11.12.2018
2016
07.12.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 28,7 %-1.269,8 %28,2 %-836,5 %-15,3 %-10,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 91,2 %63,5 %75,6 %47,3 %91,0 %80,1 %
Likviditetsgrad 341,4 %273,8 %135,7 %8,1 %18,3 %62,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for D. E. Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for D. E. Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Fredericia, den 26. maj 2023 Direktion Dennis Husted Egholm Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for D. E. Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i som holdingselskab at investere i andre virksomheder.