Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

26.313

Primær drift

26.313

Årets resultat

25.642

Aktiver

262'

Kortfristede aktiver

59.240

Egenkapital

-43.653

Afkastningsgrad

10 %

Soliditetsgrad

-17 %

Likviditetsgrad

19 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
30.03.2022
2020
01.04.2021
2019
17.03.2020
2018
06.03.2019
2017
23.04.2018
2015
26.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat26.31332.823-21.611-12.720-12.639-29.133-24.661
Resultat af primær drift26.31332.823-21.611-12.720-56.239-29.133-24.661
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-671-1.262-17-60-5.648-821
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat25.64231.561-21.628-12.726-56.239-34.781-25.482
Resultat25.64231.561-21.628-12.726-78.792-27.245-10.465
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
30.03.2022
2020
01.04.2021
2019
17.03.2020
2018
06.03.2019
2017
23.04.2018
2015
26.05.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.84912.0293.7500022.55321.667
Likvider54.39155.3701.6515.0293.756201.257268
Kortfristede aktiver59.24067.3995.4015.0293.756223.81021.935
Immaterielle aktiver og goodwill0000043.6000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver202.950202.950000043.600
Langfristede aktiver202.950202.95000043.60043.600
Aktiver262.190270.3495.4015.0293.756267.41065.535
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
30.03.2022
2020
01.04.2021
2019
17.03.2020
2018
06.03.2019
2017
23.04.2018
2015
26.05.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-43.653-69.295-100.856-79.228-66.50212.29039.535
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.49312.95210.00010.00010.00010.00010.000
Kortfristede forpligtelser305.843339.644106.25784.25770.258255.12026.000
Gældsforpligtelser305.843339.644106.25784.25770.258255.12026.000
Forpligtelser305.843339.644106.25784.25770.258255.12026.000
Passiver262.190270.3495.4015.0293.756267.41065.535
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
30.03.2022
2020
01.04.2021
2019
17.03.2020
2018
06.03.2019
2017
23.04.2018
2015
26.05.2017
Afkastningsgrad 10,0 %12,1 %-400,1 %-252,9 %-1.497,3 %-10,9 %-37,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -58,7 %-45,5 %21,4 %16,1 %118,5 %-221,7 %-26,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 3.921,5 %2.600,9 %-127.123,5 %-212.000,0 %Na.-515,8 %-3.003,8 %
Soliditestgrad -16,6 %-25,6 %-1.867,4 %-1.575,4 %-1.770,6 %4,6 %60,3 %
Likviditetsgrad 19,4 %19,8 %5,1 %6,0 %5,3 %87,7 %84,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for AJ Invest ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Oplysning om eventualaktiver:3. Eventualaktiver Selskabet har skatteaktiv på kr. 134. 759 Skattemæssig værdi 22% = 29. 647 kr.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-11
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for AJ Invest ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Herlufmagle, den 11. januar 2023 Direktion Jacob Peter Jørgensen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for AJ Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i investering og udejning af fast ejendom.