Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

3.512'

Primær drift

1.040'

Årets resultat

818'

Aktiver

3.084'

Kortfristede aktiver

2.449'

Egenkapital

1.953'

Afkastningsgrad

34 %

Soliditetsgrad

63 %

Likviditetsgrad

229 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.02.2022
2020
17.03.2021
2019
26.03.2020
2018
06.05.2019
2017
08.05.2018
2015
22.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.512.1192.746.5031.539.4531.573.3081.393.056782.725471.167
Resultat af primær drift1.039.957716.383696.951552.918574.797225.62391.833
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-16.230-21.454-12.655-11.869-5.208-3.521-257
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat1.050.211705.455684.296550.531569.589222.10291.576
Resultat818.419549.570530.416423.619442.067172.79970.578
Forslag til udbytte-1.000.000000-54.000-50.0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.02.2022
2020
17.03.2021
2019
26.03.2020
2018
06.05.2019
2017
08.05.2018
2015
22.05.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.117.7081.346.672510.656228.595364.389289.21434.686
Likvider331.764316.892565.517150.839592.144198.276301.051
Kortfristede aktiver2.449.4721.663.5641.076.173379.434956.533487.490335.737
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver634.887588.670172.736227.459152.077155.65842.842
Langfristede aktiver634.887588.670172.736227.459152.077155.65842.842
Aktiver3.084.3592.252.2341.248.909606.8931.108.610643.148378.579
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.02.2022
2020
17.03.2021
2019
26.03.2020
2018
06.05.2019
2017
08.05.2018
2015
22.05.2017
Forslag til udbytte1.000.00000054.00050.0000
Egenkapital1.953.4681.135.049585.47955.063685.444293.377120.578
Hensatte forpligtelser63.29429.15014.17520.61610.3309.9553.552
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser313.934233.52264.47461.26899.429132.010122.295
Kortfristede forpligtelser1.067.5971.088.035649.255531.214412.836339.816254.449
Gældsforpligtelser1.067.5971.088.035649.255531.214412.836339.816254.449
Forpligtelser1.067.5971.088.035649.255531.214412.836339.816254.449
Passiver3.084.3592.252.2341.248.909606.8931.108.610643.148378.579
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.02.2022
2020
17.03.2021
2019
26.03.2020
2018
06.05.2019
2017
08.05.2018
2015
22.05.2017
Afkastningsgrad 33,7 %31,8 %55,8 %91,1 %51,8 %35,1 %24,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 41,9 %48,4 %90,6 %769,3 %64,5 %58,9 %58,5 %
Payout-ratio 122,2 %Na.Na.Na.12,2 %28,9 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 6.407,6 %3.339,2 %5.507,3 %4.658,5 %11.036,8 %6.407,9 %35.732,7 %
Soliditestgrad 63,3 %50,4 %46,9 %9,1 %61,8 %45,6 %31,9 %
Likviditetsgrad 229,4 %152,9 %165,8 %71,4 %231,7 %143,5 %131,9 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Tømrermester Anders Seierskilde ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der har ikke været usikkerhed ved indregning eller måling.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Tømrermester Anders Seierskilde ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og anden beslægtet virksomhed.